Projectgroep Geloven in Samenleven, te bereiken via , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.geloveninsamenleven.nl.

Functionaris Gegevensbescherming van Geloven in Samenleven is Dick Westerkamp. Hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geloven in Samenleven verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekken.

Overzicht van de persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens thuis en/of werk
- Telefoonnummer thuis en/of mobiel
- E-mailadres (-sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand er van overtuigd is dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken we hem/haar contact met ons op te nemen via ; wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De projectgroep Geloven in Samenleven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
Voor de Nieuwsbrieven registreren we alleen naam en e-mailadres. In de Nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen dat u zich eenvoudig afmeldt. Na het aanmelden voor de Nieuwsbrief via de website moet men de aanmelding bevestigen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De projectgroep Geloven in Samenleven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van projectgroepGeloven in Samenleven) tussen zit.
Om inzicht te krijgen in het bezoek van onze website, worden alleen geanonimiseerde gegevens vastgelegd, nl. aantallen bezoekers van de website. Deze zijn niet terug te voeren op individuen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De projectgroep Geloven in Samenleven bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Als bewaartermijn wordt voor persoonsgegevens en adressen 4 jaar gehanteerd.
Voor betaalgegevens geldt een termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De projectgroep Geloven in Samenleven deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van met betrokkenen overeengekomen diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De projectgroep Geloven in Samenleven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Geloven in Samenleven en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat iemand een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem of haar hebben in een computerbestand naar hem of haar of een andere, door de betreffende persoon genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar . Dat geldt ook voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of voor uw bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De projectgroep Geloven in Samenleven wil betrokkenen er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De projectgroep Geloven in Samenleven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dick Westerkamp, te bereiken via .

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha