Het bestuur stelde de tekst van het jaarverslag 2020 op 27 januari 2021 vast. Het financiële deel werd op 22 februari 2021 goedgekeurd. Het is diep verdrietig dat we tussen deze beide data afscheid moesten nemen van Jan Post Hospers, tot zijn door secretaris van ons bestuur en één van de drijvende krachten achter Geloven in Samenleven. We zullen proberen om ons werk in zijn geest voort te zetten.

De core business van de stichting bestaat uit het ondersteunen van de lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen die gericht is op uitdagingen of problemen die zich ter plekke afspelen. Daartoe werkt GIS aan een landelijk dekkend netwerk van regionale contactpersonen en lokale samenwerkingsverbanden.

In 2020 lag het accent op de verkenning van de reëel bestaande lokale samenwerking, de training Bruggenbouwen (Gouda), de handreiking Bruggenbouwen en een (virtuele) bijeenkomst van en voor geïnteresseerden in Noord-Holland. Hierbij past ook de kanttekening dat het werk in 2020 sterk beïnvloed is door de Covid-19 pandemie. Deze zal ook in 2021 doorwerken.

Het bestuur heeft zijn plannen verwoord in een meerjarenbeleidsplan: ‘Het goede bij elkaar versterken’. Ook heeft het bestuur zijn ideeën over de organisatie uiteengezet in een organisatiehandboek. Beide documenten zijn op 10 oktober 2019 vastgesteld. Het jaar 2020 stond – ondanks de pandemie – in het teken van de verdere uitwerking in de vorm van nieuwe projecten.

Het jaarverslag biedt de lezer of lezeres een goed beeld van wat de stichting in 2020 heeft gedaan. een aantal opzichten is het anders gegaan, dan het bestuur begin 2020 had verwacht. Desalniettemin is de stichting Geloven in Samenleven op de goede weg.

David Renkema
Coördinator van de stichting Geloven in Samenleven