Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken.

GIS wil een platform zijn waar moskeeën, kerken en andere gebedshuizen hun praktische ervaringen met de onderlinge samenwerking kunnen delen. Ook wil GIS daarvan goede voorbeelden presenteren op de website en tijdens ontmoetingsdagen. GIS biedt ook specifieke ondersteuning aan: van begeleiding van plaatselijke initiatieven tot en met trainingen ‘Bruggenbouwen’. Uitgangspunt daarbij is dat mensen het goede bij elkaar kunnen versterken.

Geloven in Samenleven is bezig met een inventarisatie om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking tussen moskeeën, kerken en andere gebedshuizen, wat de eventuele wensen in deze geloofsgemeenschappen zijn om tot samenwerking te komen en op welke manier GIS ondersteuning kan bieden aan de bestaande of gewenste samenwerking. Mogelijke vormen van samenwerken kunnen variëren van het leren kennen van elkaar via incidentele contacten tot en met onderlinge samenwerking en solidariteit. We voeren deze inventarisatie uit via de kanalen van de Raad van Kerken (en de lidkerken) en het contactorgaan Moslims en Overheid

GIS hoopt te vernemen wat jouw ervaringen zijn met interreligieuze samenwerking, zowel lokaal als regionaal. Welke wensen zijn er om tot samenwerking te komen en welke ondersteuning is daar eventueel bij nodig? Uw reacties graag uiterlijk 1 oktober 2020 versturen naar David Renkema, de coördinator van GIS (secretaris@geloveninsamenleven.nl).