Nieuwsbrief Geloven in Samenleven | april 2015

gis-header
  Nieuwsbrief - april 2015  
 
 

Nieuwsbrief Geloven in Samenleven

Jan Post Hospers frontDit seizoen heeft de kerngroep van Geloven in Samenleven vooral ingezet op de ontwikkeling van een drietal projecten.

- In Breda (Molukse gemeenschap) en Zwolle (Surinaamse moskee) werd een training gegeven, die erop is gericht allochtone ouderen te ondersteunen bij hun zorgvraag;

- Samen theedrinken en dan....?! In Enschede wordt een interreligieus netwerk opgezet, dat een stap verder wil zetten.

- Vier ochtenden kwam in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een groep vrouwen bij elkaar om te praten over wat hen bezighoudt (pilot Oasegroepen): hieronder het evaluatieverslag van dit in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde project.

Het is de bedoeling, dat deze activiteiten in het nieuwe seizoen vanuit de opgedane ervaringen ook in andere plaatsen handen en voeten krijgen. Overweegt u iets dergelijks ook in uw eigen woonplaats op te zetten of wilt u informatie over één van deze projecten, neem dan contact met ons op ().
Verder vindt u informatie over het landelijke Cairo-overleg en over een activiteit rond 4 en 5 mei.

Namens de leden van projectgroep ´Geloven in Samenleven´,
Jan Post Hospers.

Training vertrouwenspersonen om migranten te helpen bij zorgaanvraag

zorg-zwolle-front“Dit is precies waar we behoefte aan hebben.” Faizel Madarun, imam van de Surinaamse moskee in Zwolle, heeft net een paar trainingsavonden voor vertrouwenspersonen achter de rug. Hij leidde deze in het kader van het project ‘Interculturele Zorg’, dat erop gericht is om de eerste generatie migranten bij hun zorgaanvraag te ondersteunen. Doel daarvan is dat zij de zorg krijgen die past bij hun cultuur en godsdienst, zodat ze zich daar vertrouwd bij voelen. De vertrouwenspersonen gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager en de gemeente.

In november vorig jaar is dit project als een pilot gestart met een aantal mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Zwolle en uit de Molukse gemeenschap in Breda. De pilot wordt dit jaar in september afgesloten, waarna de training uitgerold wordt naar andere migrantengroepen. Imam Madarun heeft voor zijn eerste trainingsavond meegelopen met Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, trainer bij woonzorgcentrum Raffy in Breda. Ook zij hebben nog moeite met het juist formuleren van de zorgvraag. Met het verzorgen van de eerste generatie ouderen is wel veel ervaring opgedaan, maar de veranderingen in het zorgstelsel en de opkomst van een tweede generatie ouderen vragen om de nodige extra aandacht.
Thema’s die op de trainingsavonden voor vertrouwenspersonen aan de orde komen zijn onder meer het duiden van de godsdienst en de cultuur in relatie tot het omzien naar elkaar in de Nederlandse samenleving, de communicatie en de kennis van de nieuwe zorgwetgeving. Maar ook de manier waarop de zorg aansluit bij de betreffende godsdienst en cultuur komt bijvoorbeeld aan de orde.

Deze training voor vertrouwenspersonen is een van de speerpunten van de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’. Deze projectgroep wil de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving bevorderen, met behoud van de eigen identiteit.
logosNieuwsbrief

Het pilotproject Zorg wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het SKANfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland.

Samen theedrinken....en dan?! - de opzet van een interreligieus netwerk in Enschede

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er radicalisering dreigt onder een groep jongeren?
In Enschede wordt vanuit het interreligieus platform in samenwerking met Geloven in Samenleven een netwerk opgezet, dat zich -wanneer zich vragen van deze aard voordoen- niet werkeloos wil toezien....maar daadwerkelijk actie ondernemen in de richting van de eigen achterbannen en/of de burgerlijke overheid. Een trainingsprogramma voor de deelnemers aan het netwerk is in voorbereiding.
Er worden mensen gezocht uit de verschillende achterbannen; van belang is, dat zij het vertrouwen hebben van hun gemeenschap, goed kunnen netwerken en samenwerken.
Het 'programma' voor dit netwerk is anders, dan hoe interreligieuze platforms in de regel functioneren. Waar deze platforms veelal actief zijn in de sfeer van kennismaken en ontmoeten (vanuit het harmoniemodel), wil dit nieuwe netwerk in Enschede meer probleem- en conflictgericht werken.
Geloven in Samenleven probeert zo de werkwijze van het landelijke Cairo-overleg/OJCM (zie ook hieronder) te vertalen naar de lokale situatie.

Moeders ontmoeten elkaar in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen

Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.
1e: ik maak me zorgen over…….(gezin)
2e: ik maak me zorgen over… (nu over de wijk, Nederland en de wereld)
3e: omdat ten tijde van de 2e bijeenkomst de aanslag op Charlie Hebdo plaatsvond, werd in de derde bijeenkomst de ruimte genomen om daarover te praten.
4e: ik wil zorgen voor….. : om te proberen zorgen om te zetten naar iets positiefs en praktisch.

Meijhorst Nijmegen TjitskeDe vrouwen maken zich als moeders veel zorgen om hun kinderen, de opvoeding tussen twee culturen en soms tussen twee geloven, de toekomst, de beeldvorming in de media over de islam en moslim, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.  Elke bijeenkomst werd begonnen met een voorstelrondje, waarin de deelnemers op een wereldkaart konden aangeven met welke landen zij een verbinding hadden. De 'dubbele' leiding van een christen en moslim werd door de deelnemers als erg prettig ervaren.

Voor deze pilot werd samenwerking gezocht met Joska van der Meer, rk-pastor in de Ontmoetingskerk in Nijmegen en met Tjitske ten Hoeve, die stage liep bij Geloven in Samenleven voor haar afstudeerproject van de opleiding Imam/IGW van InHolland. Zij werden op hun beurt vanuit Geloven in Samenleven  ondersteund door Mirjam Schuilenga, werkzaam bij het KCMA in Arnhem.

Meer informatie op de website

Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM)

Het Cairo-overleg heeft de naam veranderd in Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Dit landelijk overleg waarin moslims, joden en christenen in Nederland regelmatig met elkaar spreken blijft zich onverkort 'bezighouden met de onderlinge afstemming ten dienste van de samenleving'.

Activiteiten rond 4 en 5 mei: de Wereld Express komt naar Meppel

De Wereld Express doet in mei Meppel aan: Een twaalf meter lange trailerbus die de bezoekers van scholen en verenigingen op een interactieve manier in aanraking brengt met thema’s als conflict, macht, anders zijn, vrijheid en democratie. Na de recente gebeurtenissen in Brussel, Parijs, Verviers, en Kopenhagen lijkt dat meer dan nodig!
De Wereld Express in MeppelVolg ons op Facebook

Wordt volger van onze facebookpagina!

Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?

Mission Statement

Wij geloven in een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een appel op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Als gelovigen willen wij vanuit onze eigen verschillende culturele en religieuze identiteiten samenwerken met het oog op een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

 
--
- www.geloveninsamenleven.nl | Contact message
uitschrijvenAls je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf je dan uit